BCS

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej:

 1. Firma BCS Sp.zo.o. z siedzibą pod adresem: ul. Gościnna 11, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego , mail: biuro@rekuperacjabcs.pl jest Administratorem Państwa danych osobowych.
   
 2. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • W celu przedstawienia naszej oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. a RODO);
  • W celu zawarcia umowy kupna sprzedaży produktów i usług BCS Sp.zo.o. na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  • W celu wykonania i na podstawie zawartej z BCS Sp.zo.o. umowy kupna – sprzedaży produktów i usług BCS Sp.zo.o. (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  • W celach analitycznych dla najlepszego doboru naszej oferty dla  Państwa potrzeb, dla poprawy jakości świadczonych usług i procesów sprzedażowych i obsługowych (w tym reklamacyjnych) firmy BCS Sp.zo.o. co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest prawnie uzasadnionym interesem firmy BCS Sp.zo.o. (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest prawnie uzasadnionym interesem firmy BCS Sp.zo.o. (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług co jest prawnie uzasadnionym interesem firmy BCS Sp.zo.o. (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu oferowania Państwu naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb za pomocą profilowania co jest prawnie uzasadnionym interesem firmy BCS Sp.zo.o.  (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb za pomocą profilowania co jest prawnie uzasadnionym interesem firmy BCS Sp.zo.o. (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;
    
 3. Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy ani dopełnić innych czynności wymienionych w punkcie 2.
   
 4. W przypadku uzyskania Państwa danych w sposób pośredni (np. poprzez zakup legalnych baz danych) zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych:
  • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • Elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • Branżę którą reprezentujesz (w przypadku pracownika podmiotu prawnego)
  • Podstawowe dane dotyczące historii i zakresu działania Państwa firmy
  • Zainteresowania produktami i usługami z branży którą reprezentuje firma BCS Sp.zo.o.
    
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, którym BCS Sp.zo.o. zleca realizację części realizowanych usług w ramach umowy ( informatycy, księgowi, podmioty świadczące usługi marketingowe i sprzedażowe itp.) Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
   
 6. Firma BCS Sp.zo.o. działając jako Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   
 7. Państwa dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
   
 8. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży produktów i usług BCS Sp.zo.o. będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  • Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę (jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej), lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały;
    
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

510 810 150
Bezpłatna wycena